BaVib Funderingsinspectie


FUNDERINGSINSPECTIE
Beoordeling kwaliteit van paalfunderingen

BaVib Ingenieursbureau beoordeeld de kwaliteit van bestaande funderingen. Vaak zijn dit funderingen van panden opgebouwd uit houten palen, kespen en langshout waarvan de kwaliteit wordt betwijfeld.

BaVib Ingenieursbureau is de laatste jaren betrokken bij een funderingsonderzoeken in Amsterdam, Amstelveen, Haarlem en Zaandam voor diverse opdrachtgevers. Hierdoor is er veel ervaring en kennis aanwezig om doelmatig en gericht de kwaliteit van bestaande paalfunderingen te onderzoeken.

Funderingsproblemen

Vanaf eind jaren 80 is duidelijk geworden dat de levensduur van houten paalfunderingen niet onbeperkt is. De kwaliteit van houten paalfunderingen kan in de loop der tijd afnemen door:
 • Aantasting door bacteriën en schimmels, waardoor de sterkte van het hout vermindert.
 • Overbelasting van de fundering bijvoorbeeld door verbouwingen, ophogingen of ontwerp- en bouwfouten.
 • Droogstand
 • Negatieve kleef

Gebreken aan funderingen manifesteren zich meestal in de vorm van zakkingen en ontoelaatbare zakkingsverschillen, vaak in combinatie met scheuren in de gevels.
Voordat men tot renovatie en/of aankoop van een pand overgaat, zal men graag de toestand van een fundering kennen.
Herstelwerkzaamheden aan verzakte, gescheurde en aangetaste funderingen zijn meestal van ingrijpende aard en daardoor kostbaar.

De eigenaar of koper zal dus graag (vooraf) de fundering en de funderingsconstructie willen laten beoordelen om een beslissing te nemen omtrent:

 • Wel of geen aankoop van het pand.
 • Verbouwing, herstel of renovatie van het pand.
 • Uitstel verbouwing, renovatie en instandhouding van het pand.
 • Sloop gevolgd door nieuwbouw.
Het begin een nieuwe houten paal
Amsterdamse fundering
Fundatiepaal met langshout en kesp


Houten paal met betonopzetterSoorten aantasting

Vijf patronen van aantasting kunnen worden onderscheiden. Deze patronen worden veroorzaakt door de volgende micro-organismen:

•    erosie bacteriën (EB);
•    tunnelvormende bacteriën (TB);
•    softrotschimmels;
•    witrotschimmels;
•    bruinrotschimmels.

In aanvulling op het patroon van aantasting wordt het hout gecontroleerd op de aanwezigheid van aantasters en andere houtkoloniserende micro-organismen:

•    dikke bruine hyfe van blauwschimmel;
•    dunne transparante hyfe van houtaantastende schimmel (wit-, bruin- en softrot veroorzakers);
•    sporen van diverse micro-organismen;
•    algen;
•    andere insluitsels van organische herkomst.

Er bestaat geen bestrijdingsmiddel tegen de bacteriën. Indien de palen ernstig zijn aangetast dan er nog maar twee oplossingen: herstel van de fundering of sloop van de woning en vervangende nieuwbouw.


Droogstand van palen

Als de vooroorlogse houten fundering niet meer onder het grondwater staat gaat het mis. Zodra de palen droog staan komt er namelijk zuurstof bij en gaan ze rotten. Als hier niets aan gedaan wordt bestaat de kans dat binnen korte of langere tijd de woning schade oploopt. De eerste tekenen hiervan zijn scheuren of scheefstand.

Funderingsinspectie

Een funderingsinspectie is een doeltreffend middel om de kwaliteit van de fundering nu en in de toekomst te kunnen beoordelen.  Een funderingsinspectie kan bestaan uit de volgende onderdelen. De uit te voeren onderdelen  is  afhankelijk van de situatie en de noodzaak.

 • Archiefonderzoek.
  Het verzamelen van bouwkundige informatie van het pand bij het Gemeentearchief.
 • Visuele inspectie.
  Door het inspecteren van het pand wordt een eerste indicatie verkregen over de mogelijke kwaliteit van de fundering.
 • Lintvoeg- en vloerwaterpassing.
  Met een lintvoegmeting wordt de hoogteligging van een doorgaande horizontale voeg in het metselwerk van de buitengevels vastgesteld. Ervan uitgaande dat de lintvoeg oorspronkelijk horizontaal heeft gelegen, ontstaat een beeld van het zakkingsverschil dat sinds de bouw in de fundering van het pand is opgetreden
 • Nauwkeurigheidswaterpassing.
  In de buitengevels van het pand worden meetpunten geplaatst. De hoogten van deze meetpunten worden nauwkeurig gemeten. Door deze meting regelmatig (b.v. 1 x per jaar) te herhalen wordt informatie over de zakkingssnelheid van de meetpunten verkregen.
 • Grondonderzoek.
  Door het uitvoeren van een sondering wordt informatie verkregen over de bodemopbouw, de grondsoorten en de draagkracht van de bodem.
 • Proefbelasting houten paal.
  Door het uitvoeren van een proefbelasting kan de draagkracht van een paal worden vastgesteld.
 • Funderingsinspectie 
  Door het graven van een inspectieput , meestal bepaald aan de hand van een lintvoegmeting) kan de fundering visueel worden geïnspecteerd. Gelet wordt op eventuele breuk of vervorming van de funderingsonderdelen. De fundering wordt ingemeten en gefotografeerd. De grondwaterstand wordt vastgesteld. De hardheid van het hout wordt bepaald met de Pylodin-slaghamer.
 • Houtonderzoek.
  Afhankelijk van de hardheid van het hout kunnen er houtmonsters worden genomen. Dit is voor de bepaling van de houtsoort, het type en de mate van aantasting door bacteriën en schimmels en de overgebleven draagkracht.
 • Beoordelingsrapport en advies.
  In dit rapport worden de resultaten van de afzonderlijke onderdelen van het funderingsonderzoek gepresenteerd. Op basis hiervan wordt de kwaliteit van de fundering beoordeeld en wordt advies gegeven hoe te handelen in de toekomst.

Aangetaste paal

Wanneer een funderingsinspectie?

Globaal kunnen bij funderingsinspectie 5 situaties worden onderscheiden:

 1. Bij Aankoop / Verkoop.
 2. Splitsing van de woning.
 3. Bij Beheer / Renovatie. 
 4. Bij schade en geschillen.
 5. Bij verbouwing
4 cm zonder dat de punt is gebroken

Funderingsinspectie aan de hand van alleen metingen

Hierbij worden drie soorten metingen gedaan:

 1. Een verdiepingsvloer van het pand wordt gewaterpast om het historisch zakkinggedrag van het pand te achterhalen.
 2. Er wordt een lintvoegwaterpassing (lintvoeg=horizontale voeg) uitgevoerd van de voorgevel van één of meerdere bouweenheden. Dit geeft een beeld van het historisch zakkinggedrag van de bouweenheden.
 3. Zakkingsnelheidsmeting, door het plaatsen van meetpunten (meestal in de voorgevel). Een meetpunt (of meetbout) is een roestvrijstalen staafje of boutje dat in de muur wordt gelijmd. Door de meetpunten met tussenpozen (van bijvoorbeeld 1 jaar) te meten ten opzichte van een referentiepunt wordt de zakkingsnelheid van het pand gemeten.

Positieve meetwaarden  ( lage zakkingsnelheid) bieden echter geen zekerheid over de kwaliteit van de houtconstructie. Ook bij langdurige zakkingmetingen (jaren) ontstaat geen betrouwbaar beeld door het langzame proces van aantasting. De enige zekerheid is, dat wanneer een pand langdurig snel zakt de fundering slecht is.


 • Een lage zakkingsnelheid geeft aan dat het  draagvermogen van de zandlaag (waarop gefundeerd is) goed is.  
 • Metingen over een korte periode (korter dan 1 jaar) worden gedomineerd door de meetonnauwkeurigheid. De meetnauwkeurigheid is circa 0,3 mm.
 • Een acceptabele zakkingsnelheidrange is ongeveer 0,1 tot 1,5 mm per jaar. Dit alleen geeft echter nog geen zekerheid over de kwaliteit van de constructie.
 • Een 19e-eeuwse fundering die sneller zakt dan 2,5 mm per jaar, over meerdere jaren, is sterk verouderd en dus slecht.
 • Bij zakkingsnelheden van meer dan 5 mm per jaar worden er meestal noodmaatregelen genomen.


Schade door verzakking
Amsterdamse fundatie
Houtmonster voor ondezoek

En dan?

Indien na een fundringsinspectie blijkt dat een fundatie niet meer voldoet, dient een beslissing te vallen voor de volgende stap.

Funderingsherstel met buispalen

Funderingsherstel

Funderingsherstel is eigenlijk het stuk voor stuk vervangen van de aangetaste en kapotte onderdelen, meestal met staalprofielen en beton. In het algemeen wordt met funderingsherstel bedoeld dat er een geheel nieuwe fundering gemaakt wordt.

 • Bij een nieuwe fundering worden nieuwe palen in of om het pand geheid, gedrukt (in segmenten van ca 0,75 à 2 meter) of geboord. Daar overheen komt een betonvloer van circa 35 centimeter dik te liggen die ingekast wordt in de muren. Door de betonnokken in de inkassingen brengt de betonvloer het gewicht van het gebouw over op de nieuwe palen.
 • Partieel herstel op enkele plaatsen Het is mogelijk op enkele punten een fundering te verbeteren, door een paal te slaan en de paal met een speciale constructie vast te maken aan het gebouw. Hierbij is het wel van belang de conditie van alle palen te weten.

Kosten voor funderingsherstel kunnen liggen tussen € 750,00 en € 1.200,00 per m2 excl BTW.

 

Bakker Vibraties

Post
Zeekamplaan 24
1851 XG HEILOO

Kantoor
De Oude Werf 15
1851 PW HEILOO

tel. 0617-686431
fax 084-7175945

s.bakker@bavib.nl
www.bavib.nl
www.scheurmeter.nl
www.funderingsinspectie.nl

kvk 37116496
BTW nr. NL1850.76.361.B.01
Meten is weten, gissen is missen.